ស្រូបយកដំបូន្មានល្អៗជាង ១,៣០០ វីដេអូពីបុគ្គលជោគជ័យធំៗក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេសនៅ PlasKuchkimheng ខាងក្រោមនេះ

121) ការពារអាជីវកម្ម : https://www.youtube.com/watch?v=Az3DBzsKEAo&list=PLZgDCLF5OjDYUe49nx72-q_E2BcmdeWZA
122) ទាក់ទាញអ្នកឧបត្ថម្ភ: https://www.youtube.com/watch?v=P9U9uhQzMmw&list=PLZgDCLF5OjDYLNpYA_w6qyrCgmmArjFjH
123) គន្លឹះក្លាយជាសេដ្ឋី : https://www.youtube.com/watch?v=_aInN4avHS0&list=PLZgDCLF5OjDa6vB2rs0GbPzb2R8tmHBoa
124) ដំបូន្មានពីលោក Li Ka-Shing : https://www.youtube.com/watch?v=kALYGdWVOoE&list=PLZgDCLF5OjDYr2MnazDqG56tdhlkUhNvw
125) វិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯង: https://www.youtube.com/watch?v=WOuJy50ttOE&list=PLZgDCLF5OjDarOu9ekfZMmzc5nGP-0z_K
126) មិត្តស្រីចង់បែក: https://www.youtube.com/watch?v=AHASH8RKM1g&list=PLZgDCLF5OjDZreug4dL6iqQoCGwibU4uD
127) បញ្ឈប់មិត្តស្រីពីការនិយាយពាក្យថាបែក: https://www.youtube.com/watch?v=_GAJvHXSwjI&list=PLZgDCLF5OjDYBROvdjnIgUrgG-beg-mnY
128) វិវឌ្ឍន៍ការសន្ទនាជាមួយអតិថិជន: https://www.youtube.com/watch?v=c_3hw6VmQnA&list=PLZgDCLF5OjDaiTIqQbKZB6Mo94eCT2Wom
129) ហេតុអ្វីសម្ភាស៍ការងារមិនជាប់: https://www.youtube.com/watch?v=eoX42HTdFqE&list=PLZgDCLF5OjDbDguXrpBGE-NXQBTdJfyab
130) ធ្វើឲ្យវីដេអូល្បី: https://www.youtube.com/watch?v=QshG_bmOtL0&list=PLZgDCLF5OjDZ7Y3rUgWG-a5XPL1BSJfG2
131) ស្នេហ៍ពិត ឬ ក្លែងក្លាយ: https://www.youtube.com/watch?v=pSxuzGxP0IM&list=PLZgDCLF5OjDbBJshW0cX2Dhp5T1vKRrIU

source

About PlasKuchkimheng

No Comments

Be the first to start a conversation